Archive for Październik, 2012


Zapraszamy do Pałacu Czartoryskich na koncert polskiej orkiestry barokowej, o której szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: http://www.artedeisuonatori.pl/ .  Koncert, zorganizowany przez Muzeum Nadwiślańskie,  odbędzie się 8 listopada 2012 r. o godz. 18:00 w Sali Kongresowej  Pałacu Czartoryskich  (obecnie siedziby IUNG-PIB) w Puławach.  Muzykę graną na dworach Północnej Europy będzie można,  za darmo,  wysłuchać w odrestaurowanym wnętrzu dawnej Sali Balowej, charakteryzującej się doskonałą akustyką.

Wykonawcy:

Bolette Roed – flety proste

Arte dei Suonatori:

skrzypce – Aureliusz Goliński, Ewa Golińska, Anna Nowak, Adam Pastuszka, Judyta Tupczyńska, Tomasz Płusa

altówka – Dymitr Olszewski

wiolonczela – Tomasz Pokrzywiński

kontrabas – Stanisław Smołka

lutnia – Doyho Sol

klawesyn – Joanna Boślak-Górniok

Repertuar:

Christoph Graupner

Johann Gottlieb Graun

Johan Adolph Scheibe

Jean Chretien Schickhard

W Puławskim oddziale biblioteki Rolniczej (CBR)  mieszczącym się w stylowych wnętrzach pałacu, w dniu 26. października odbył się wernisaż malarstwa pana Dariusza Jaskólskiego. Prace można oglądać do 5 stycznia 2013 roku. Więcej informacji na stronie biblioteki:  http://www.cbr.edu.pl/index.php?p=imprezy&s=jaskolski  lub http://www.dariuszjaskolski69.republika.pl/page1941537884492edc7c2589b.html

Trzeba uczciwie powiedzieć, że jeszcze jakiś czas nie ma sensu wybierać się z „dalekiego kraju” na zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach. Zaledwie od października 2009 roku działa wewnątrz pałacu, (będącego od 150 lat siedzibą rolniczego instytutu), muzeum, w którym zobaczyć można eksponaty pochodzące z bezcennych zbiorów książąt Czartoryskich (http://www.muzeumnadwislanskie.pl/index.php?r=410&l=pl). Przez całe lata, turyści nie mieli praktycznie wstępu do wnętrz pałacowych. Salę Gotycką zobaczyć można było właściwie tylko przy okazji odbywających się w jej wnętrzu koncertach.  Od kilku lat,   po prawie pustych pałacowych komnatach, które zachowały swój magnacki charakter, oprowadzali zwiedzających przewodnicy. Od paru miesięcy i jeszcze na pewno jakiś czas grozi turystom „ciężkie rozczarowanie”.

Najpierw było tak:  http://www.youtube.com/watch?v=BfQUXPMNVbs

Teraz jest jeszcze gorzej – Muzeum Czartoryskich od 1 czerwca 2012 roku, choć „w gotowości bojowej” do przyjęcia turystów- jest zamknięte, z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa dla zwiedzających związanego z trwającym remontem w pałacu. (http://www.mmpulawy.pl/artykul/muzeum-czarotoryskich-znow-nieczynne-konflikt-miedzy-dyrektorami , http://www.mmpulawy.pl/artykul/muzeum-czartoryskich-w-pulawach-wciaz-zamkniete-konflikt-trwa)

Ponieważ w parku,  na kilku obiektach (Domek Aleksandryjski, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki)  trwają prace remontowe  –  niemożliwe jest nawet kontemplowanie urody tych budowli z zewnątrz. Można się poczuć dogłębnie  rozczarowanym, zwiedzając obecnie kompleks pałacowo-parkowy.  Za jakiś czas, gdy zostaną ukończone prace remontowe, a zabytkowe obiekty będą świeżo po ukończonej renowacji zapraszamy do Puław. Teraz podziwiać można elewację pałacu, za której odrestaurowanie IUNG-PIB został  nagrodzony Laurem Konserwatorskim w 2009 roku oraz równie wspaniale odnowiony kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesiony ponad 200 lat temu na wzór rzymskiego Panteonu. Można zobaczyć także przepięknej urody Pałac Marynki, który „wygląda jak zabytek” – niestety nie jest ani po ani „w trakcie” remontu”…

Znalazłam kompetentny i treściwy artykuł dotyczący cięcia drzew w świetle aktualnie obowiązującego prawa i aktualnej wiedzy na ten temat. Całość do przeczytania  w linku: http://www.bialystok.pl/1173-przycinanie-drzew-i-krzewow/default.aspx

Ale to co najważniejsze postanowiłam za autorami strony skopiować i w tym miejscu wkleić:

„Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem:
Na początek należy przytoczyć obowiązujące podstawy prawne dotyczące zabiegów w obrębie koron drzew. Mówi o tym art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z treścią zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie:

– usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,

– kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,

– utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące prawidłowego cięcia drzew, zgodnego z prawem:

1. Cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do usuwania suchych i uszkodzonych konarów i gałęzi.
2. W przypadkach, gdy drzewa stwarzają zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych (w tym przyłączy sieciowych do budynków), usunąć należy jedynie gałęzie wchodzące w kolizję z tymi obiektami.
3. Dla drzew w wieku do 10 lat można dokonać redukcji korony, jednak należy ją przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i nie powinna ona przekraczać 50%. Taki zabieg są w stanie przeżyć tylko młode, witalne drzewa. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać takiej redukcji dla drzew starych, gdyż mogą one po takim zabiegu obumierać.
4. Gdy drzewo ma od młodego wieku utrzymywaną formę korony, można dokonywać zgodnej ze sztuką ogrodniczą redukcji gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony. Fachowa literatura akademicka poświęcona zagadnieniom ogławiania podaje, że oprócz młodych: wierzb, lip, kasztanowców, katalp, bożodrzewów i głogów, żadnych innych gatunków drzew nigdy nie poddaje się ogławianiu, formowaniu kolistych kształtów koron.
5. Jeśli już musimy dokonać cięć pielęgnacyjnych w związku z powyższymi przypadkami, należy przestrzegać podstawowych zasad technicznych:

a) Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami ostrymi, które zostawiają gładkie rany.

b) Nie należy prowadzić cięć blisko płaszczyzny pnia, gdyż powstaje wtedy duża rana, która trudno się goi, ani za daleko, gdyż pozostaje sęk, który zasycha i butwieje. Należy zatem ciąć na tzw. „obrączkę”, czyli nieco skośnie w tym miejscu, gdzie kończy się pierścieniowe zgrubienie gałęzi czy konara zwane obrączką. Usuwając gruby konar należy go najpierw podciąć od dołu, a potem tnąc od góry podtrzymywać ręką, aby się nie oderwał od pnia wraz z paskiem kory.

c) Jedną z podstawowych zasad, jeśli już usuwa się gałęzie, jest przycięcie ich tak, aby najbliższa gałąź, która ma przejąć rolę tej uciętej, miała minimum 1/3 jej średnicy. Ma to zapewnić dopływ asymilatów do uciętego fragmentu. Gałąź ta powinna również wyrastać w pożądanym kierunku.( …) [Borowski J.]

d) Po usunięciu dużego konaru, koronę drzewa należy uformować w miarę symetrycznie, aby uniknąć deformowania, a następnie przechylania się drzew.

e) Cięcie gałęzi powinno być wykonywane w trakcie okresu wegetacyjnego, a ograniczane w fazie spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami, oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście. Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa korzystają z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na formowanie liści (rys. 1). Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Nie należy także ciąć drzew późną jesienią i wczesną zimą, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń mrozowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i późna zima.

I jeszcze jedna istotna w prawidłowym przycinaniu drzew kwestia, z punktu widzenia prawnego. Podczas wykonywania powyższych zabiegów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art. 127 Ustawy o ochronie przyrody – karą grzywny lub aresztu.

Konsekwencje nieprawidłowego przycinania drzew
Rozpatrując konsekwencje źle prowadzonej przycinki koron drzew należy brać pod uwagę dwa aspekty:

1. konsekwencje zdrowotne dla drzewa;
2. konsekwencje prawne.

Istotną przyczyną pogarszania się kondycji drzew są źle przeprowadzone zabiegi, mające na celu ograniczenie wielkości korony. Niezwykle szkodliwym sposobem redukcji rozmiarów drzewa, praktykowanym przez wiele firm zajmujących się pielęgnowaniem drzew, jest ogławianie. Oprócz zniszczenia walorów estetycznych drzewa, prowadzi ono często do powstawania zaburzeń w statyce drzew ze względu na podniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości. Dodatkowo drzewa narażane są na patogeny grzybowe po wykonywanych cięciach lub po cięciach podkrzesujących. Ogławianie prowadzi także do zagłodzenia drzewa. Usuwając od 50 do 100% ulistnionej korony drzewa, doprowadza się do stopniowego jego obumierania.

Należy podkreślić, że każde cięcia osłabiają drzewa, skracają ich żywotność lub przyczyniają się do obumierania. Do nieprawidłowości wykonywanych prac pielęgnacyjnych należą m.in. wycinanie żywych gałęzi, których usuwanie nie jest uzasadnione, ani z punktu widzenia biologicznego ani technicznego czy zbyt duża redukcja korony poprzez grube cięcia.”

Literatura:

1. Skup A., „Pielęgnacja i ochrona drzew”, 1995

2. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych, PWRiL, Warszawa 2000

3. Publikacje prof. Marka Siewnika, architekta krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska

4. Publikacje dr inż. Jacka Borowskiego, Wykładowcy Drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie